KONKURS! – catering dietetyczny Fitaśnie

KONKURS!

WYGRAJ FITAŚNĄ DIETĘ DLA DWOJGA

REGULAMIN KONKURSU 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 1 Konkurs jest organizowany pod nazwą ,,Fitaśna dieta dla dwojga’’

1.2 Organizatorem Konkursu jest Fitaśnie ul. Chłapowskiego 11, 63 -100 Śrem

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook www.facebook.com/fitasnie

w dniach 15.01-25.01.2021 r. ( do godz. 24:00)

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. NAGRODA

 1. Nagroda w Konkursie: dieta dla dwóch osób na tydzień

 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: zamieści odpowiedź z kim i dlaczego chciałby podzielić się fitaśną dietą

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@fitaśnie.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Fitaśnie

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Fitaśnie

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.fitasnie.pl